Osnovni podatki o projektu

 • Naziv ukrepa: ukrep M19 – Podpora za lokalni razvoj v okviru pobude LEADER (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost)
 • Naziv podukrepa: podukrep M19.2 – Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost
 • Naziv projekta: Oblikovanje novega produkta – biti na konju
 • Akronim: Biti na konju

Partnerji projekta

 • VP: RRA Zeleni kras, d.o.o.
 • P1: Zavod Konji na bregu
 • P2: Srečna kmetija, Uroš Lipanje
 • P3: Terapevtsko-konjeniški zavod Olsen
 • P4: Konjeniški klub Postojna
 • P5: Osnovna šola Pivka

Pomembnejše aktivnosti projekta:

 • oblikovanje novega produkta konjeniškega turizma »biti na konju«, namenjenega zlasti otrokom, gibalno oviranim osebam, osebam, ki potrebujejo fizikalno in psiho-socialne rehabilitacijo,
 • pilotna izvedba novega produkta preko izvedbe različnih dogodkov,
 • promocija produkta,
 • koordinacija in vodenje projekta,
 • promocija projekta.

Glavni cilji projekta:

Glavni, dolgoročni cilj je oblikovanje novega produkta »biti na konju«, preko katerega želi partnerstvo približati konje in jahanje vsem zainteresiranim posameznikom ali skupinam, ne glede na njihovo predzadnje ali zmožnosti oziroma sposobnosti. S tem bo operacija prispevala k izboljšanju pogojev za zagotavljanje visoke kakovosti življenja na območju vseh občin Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna.  Nov produkt bo tako vključeval jahanje za otroke, jahanje za začetnike, vodene sprehode s konjem v naravo, terapijo s pomočjo konja, skupinske aktivnosti (oz.  igra) s konji za otroke, virtualno izkušnjo jahanja.

Kratkoročni cilji operacije:

 • približati jahanje otrokom, zlasti tistim, ki so iz socialno šibkih družin, imajo težave z gibanjem ali na socialno-vedenjskem oziroma kognitivnem področju,
 • približati jahanje gibalno oviranim osebam oziroma osebam s posebnimi potrebami tako preko terapije s pomočjo konja in skupinskih aktivnosti, kot tudi z virtualno izkušnjo jahanja,
 • vzpostaviti šolo jahanja v občini Ilirska Bistrica,
 • razviti ponudbo za turiste, ki ne znajo jahati oziroma še niso imeli stika s konjem,
 • razviti ponudbo skupinskih aktivnosti oziroma igre s konji, namenjene otrokom, ki imajo težave na socialno-vedenjskem oziroma kognitivnem področju, na področju samozavesti, samozaupanja ter za introvertirane otroke,
 • vzpostaviti delovanje krožka »Konjičkove urice«, za delo s konji, namenjen otrokom med 6. in 10 letom starosti,
 • izvedba aktivnosti za promocijo novega produkta.

Pričakovani rezultati projekta:

 • oblikovan in pilotno izveden nov produkt »biti na konju«, ki vključuje različne oblike jahanja oziroma storitve s konji,
 • ustvarjeni pogoji za nov delovno mesto (registracija dopolnilne dejavnosti),
 • oblikovano partnerstvo za dolgoročno sodelovanje pri razvoju konjeniškega turizma in ostalih storitev s konji,
 • oblikovan in pilotno izveden program za skupinske aktivnosti (oz. igre) s konji za otroke s težavami,
 • vzpostavljena šola jahanja,
 • pilotno izveden krožek za delo s konji,
 • omogočeno jahanje oziroma stik s konjem gibalno oviranim osebam,
 • omogočena virtualna izkušnja jahanja gibalno oviranim osebam.

Vrednost projekta: celotna vrednost projekta je 64.121,62 EUR, sofinancirana vrednost (EKSRP) pa  47.414,84 EUR.

Trajanje projekta: 1.1.2021 – 31.12.2021

Povezave:

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development

https://www.program-podezelja.si/sl/

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.